Cyflwyno Vocational Qualifications RSL Awards yn Gymraeg

Arloesol, Ymarferol, Canolbwyntio ar Ddiwydiant Vocational Qualifications

Mae RSL Awards yn falch bod ei fanylebau Ymarferwyr Cerdd a Chelfyddydau Creadigol a Pherfformio sy'n arwain y farchnad ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Cymwysterau Cymru i sicrhau bod gan y rhai sy'n addysgu ac yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg bellach fynediad at yr holl ddeunyddiau perthnasol i gwblhau ein cymwysterau, a symud ymlaen i'r lefel astudio nesaf neu i Addysg Uwch neu Gyflogaeth.

Wrth astudio pynciau creadigol, credwn y dylai’r ffocws allweddol fod ar gymhwyso a datblygu creadigrwydd, gan ganiatáu i’r dysgwr gael profiad sy’n berthnasol yn alwedigaethol wrth astudio am gymhwyster gyda manylrwydd a chydnabyddiaeth cymwysterau eraill mewn ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant.

Fel corff dyfarnu celfyddydau cyfoes arbenigol, rydym yn gweithio i greu cymwysterau atyniadol i adlewyrchu gofynion newidiol y diwydiannau creadigol, gydag ymrwymiad parhaus i ysgogi a chefnogi athrawon a dysgwyr fel ei gilydd.

Ar hyn o bryd mae RSL Awards yn gweithredu mewn dros 45 o wledydd, gan ardystio dros 80,000 o ddysgwyr bob blwyddyn.

Mae gennym bortffolio enfawr o gymwysterau galwedigaethol y Diwydiannau Creadigol ar gael i’w cyflwyno yng Nghymru, sy’n cwmpasu Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio o Lefelau 1-3, heb unrhyw ofyniad i gynnal asesiad allanol.

Ymarferwyr Cerdd Lefel 1 - 3 (Cymraeg)
 
Celfyddydau Creadigol A Pherfformio Lefel 1-3 (Cymraeg)

Mae ein portffolio Vocational Qualification yn ymarferol, yn berthnasol i’r diwydiant ac yn hygyrch i ddysgwyr sydd â sgiliau a diddordebau amrywiol. Mae hyblygrwydd y cyflwyniad wedi’i gynllunio i ganiatáu i chi adeiladu’r cymhwyster perffaith i chi a’ch dysgwyr, wrth gadw strwythur drwy unedau craidd a dewisol a ddewisir – gellir dysgu llawer ohonynt o bell os oes angen.

Dyrennir Aswiriwr Ansawdd Allanol (EQA) pwrpasol i bob canolfan gyflwyno – byddant yn cefnogi’r ganolfan drwy gydol y broses gyflwyno, gan gymeradwyo cynlluniau asesu ac IV, briffiau aseiniadau, a gwirio samplau o dystiolaeth dysgwyr yn allanol cyn ardystio’r cymhwyster.

Rydym eisoes yn gweithio gydag Ysgolion a Cholegau ledled Cymru, a byddem yn ymhyfrydu yn y cyfle i drafod ein cymwysterau gydag unrhyw ddarparwyr newydd a hoffai gyflwyno ein cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno Vocational Qualifications RSL, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

     

    Your Name (required)

     
    How did you hear about RSL VQ? (required)